Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 10 (11); 2013

Research Paper

Brachial-Ankle Pulse Wave Velocity Predicts Decline in Renal Function and Cardiovascular Events in Early Stages of Chronic Kidney Disease
Hye Eun Yoon, Dong Il Shin, Sung Jun Kim, Eun Sil Koh, Hyeon Seok Hwang, Sungjin Chung, Seok Joon Shin
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1430-1436. doi:10.7150/ijms.6645
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Association of Increased Arterial Stiffness and P Wave Dispersion with Left Ventricular Diastolic Dysfunction
Wei-Chung Tsai, Kun-Tai Lee, Hsuan-Fu Kuo, Wei-Hua Tang, Shih-Jie Jhuo, Chih-Sheng Chu, Tsung-Hsien Lin, Po-Chao Hsu, Ming-Yen Lin, Feng-Hsien Lin, Ho-Ming Su, Wen-Chol Voon, Wen-Ter Lai, Sheng-Hsiung Sheu
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1437-1444. doi:10.7150/ijms.5753
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Respiratory Magnetogram Detected with a MEMS Device
Saul M. Dominguez-Nicolas, Raul Juarez-Aguirre, Agustin L. Herrera-May, Pedro Garcia-Ramirez, Eduard Figueras, Edmundo A. Gutierrez-D., Jesus A. Tapia, Argelia Trejo, Elias Manjarrez
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1445-1450. doi:10.7150/ijms.4732
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

A Canine Model of Femoral Head Osteonecrosis Induced by an Ethanol Injection Navigated by a Novel Template
Cairu Wang, Junlin Wang, Yongquan Zhang, Chaofan Yuan, Da Liu, Yanjun Pei, Xiaokang Li, Zhigang Wu, Yong Li, Zheng Guo
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1451-1458. doi:10.7150/ijms.6314
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Totally Laparoscopic Distal Gastrectomy with D2 Lymphadenectomy and Billroth II Gastrojejunostomy for Gastric Cancer: Short- and Medium-term Results of 139 Consecutive Cases from a Single Institution
Ke Chen, Xiaowu Xu, Yiping Mou, Yu Pan, Renchao Zhang, Yucheng Zhou, Di Wu, Chaojie Huang
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1462-1470. doi:10.7150/ijms.6632
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Burnout, Job Satisfaction, and Medical Malpractice among Physicians
Kuan-Yu Chen, Che-Ming Yang, Che-Hui Lien, Hung-Yi Chiou, Mau-Roung Lin, Hui-Ru Chang, Wen-Ta Chiu
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1471-1478. doi:10.7150/ijms.6743
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Association between Helicobacter Pylori Infection and Ulcerative Colitis-A Case Control Study from China
Xi Jin, Yi-peng Chen, Shao-hua Chen, Zun Xiang
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1479-1484. doi:10.7150/ijms.6934
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Cadmium Induced Cell Apoptosis, DNA Damage, Decreased DNA Repair Capacity, and Genomic Instability during Malignant Transformation of Human Bronchial Epithelial Cells
Zhiheng Zhou, Caixia Wang, Haibai Liu, Qinhai Huang, Min Wang, Yixiong Lei
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1485-1496. doi:10.7150/ijms.6308
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Genotype-Phenotype Analysis of CYP2C19 in Healthy Saudi Individuals and its Potential Clinical Implication in Drug Therapy
Leena H Saeed, Ahmed Y Mayet
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1497-1502. doi:10.7150/ijms.6795
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Discoloration of Provisional Restorations after Oral Rinses
Sedanur Turgut, Bora Bagis, Elif Aydogan Ayaz, Kıvanç Utku Ulusoy, Subutay Han Altintas, Fatih Mehmet Korkmaz, Nilsun Bagis
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1503-1509. doi:10.7150/ijms.6647
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Analysis of Immunoglobulin and T Cell Receptor Gene Rearrangement in the Bone Marrow of Lymphoid Neoplasia Using BIOMED-2 Multiplex Polymerase Chain Reaction
Soyoung Shin, Ah Hyun Kim, Joonhong Park, Myungshin Kim, Jihyang Lim, Yonggoo Kim, Kyungja Han, Sun Ah Lee, Seok-Goo Cho
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1510-1517. doi:10.7150/ijms.5342
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Prone versus Modified Supine Position in Percutaneous Nephrolithotomy: a Prospective Randomized Study
Yanbo Wang, Yan Wang, Yunming Yao, Ning Xu, Haifeng Zhang, Qihui Chen, Zhihua Lu, Jinghai Hu, Xiaoqing Wang, Ji Lu, Yuanyuan Hao, Fengming Jiang, Yuchuan Hou, Chunxi Wang
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1518-1523. doi:10.7150/ijms.6305
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The -159C/T Polymorphism in the CD14 Gene and Tuberculosis Risk: A Meta-Analysis
Tao Wang, Yongchun Shen, Lei Chen, Shujin Guo, Liuqun Jia, Ting Yang, Jing An, Fuqiang Wen
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1524-1529. doi:10.7150/ijms.6376
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Relationship between Plasma Fibrinogen Levels and Pulmonary Function in the Japanese Population: The Takahata Study
Yoko Shibata, Shuichi Abe, Sumito Inoue, Akira Igarashi, Keiko Yamauchi, Yasuko Aida, Hiroyuki Kishi, Keiko Nunomiya, Hiroshi Nakano, Masamichi Sato, Kento Sato, Tomomi Kimura, Takako Nemoto, Tetsu Watanabe, Tsuneo Konta, Yoshiyuki Ueno, Takeo Kato, Takamasa Kayama, Isao Kubota
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1530-1536. doi:10.7150/ijms.7256
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Association of the rs7395662 SNP in the MADD-FOLH1 and Several Environmental Factors with Serum Lipid Levels in the Mulao and Han Populations
Ke-Ke Huang, Rui-Xing Yin, Xiao-Na Zeng, Ping Huang, Quan-Zhen Lin, Jian Wu, Tao Guo, Wei Wang, De-Zhai Yang, Wei-Xiong Lin
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1537-1546. doi:10.7150/ijms.6421
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

S100A11 Is a Migration-Related Protein in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma
Chengyu Wang, Zhenwei Zhang, Li Li, Jianpeng Zhang, Jiasen Wang, Jingping Fan, Binghua Jiao, Shuwei Zhao
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1552-1559. doi:10.7150/ijms.5986
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Relationship between Microstructure, Material Distribution, and Mechanical Properties of Sheep Tibia during Fracture Healing Process
Jiazi Gao, He Gong, Xing Huang, Juan Fang, Dong Zhu, Yubo Fan
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1560-1569. doi:10.7150/ijms.6611
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Direct Portal Vein Thrombosis Visualization with T2*-Weighted Magnetic Resonance Imaging
Chuanming Li, Alice Hu, Mark Haacke, Jian Wang, Jun Zhao, Daiquan Zhou
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1570-1574. doi:10.7150/ijms.6681
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Risk Factors for Pulmonary Complications Following Cardiac Surgery with Cardiopulmonary Bypass
Qiang Ji, Yunqing Mei, Xisheng Wang, Jing Feng, Jianzhi Cai, Wenjun Ding
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1578-1583. doi:10.7150/ijms.6904
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Ratio of Second to Fourth Digit Length (2D:4D) and Coronary Artery Disease in a Han Chinese Population
Xing-li Wu, Ding-you Yang, Wen-hui Chai, Ming-lei Jin, Xing-chun Zhou, Li Peng, Yu-sheng Zhao
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1584-1588. doi:10.7150/ijms.6360
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Magnitude of Gene Mutations Conferring Drug Resistance in Mycobacterium Tuberculosis Isolates from Lymph Node Aspirates in Ethiopia
Fantahun Biadglegne, Belay Tessema, Arne C. Rodloff, Ulrich Sack
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1589-1594. doi:10.7150/ijms.6806
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Eight-Year Seroprevalence of HBV, HCV and HIV in Diyarbakir Training and Research Hospital
Mine Turhanoğlu, Arzu Onur, Fulya Bayındır Bilman, Zeynep Ayaydın, Gülseren Samancı Aktar
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1595-1601. doi:10.7150/ijms.6506
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Short Research Communication

Evaluating Epidemiological Evidence: A Simple Test
Wenbin Liang
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1459-1461. doi:10.7150/ijms.6455
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Shifting towards an Opt-Out System in Greece: A General Practice Based Pilot Study
Emmanouil K. Symvoulakis, Adelais Markaki, Christos Galanakis, Spyridon Klinis, Myfanwy Morgan, Roger Jones
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1547-1551. doi:10.7150/ijms.7027
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Metabolome Analysis of Erythrocytes from Patients with Chronic Hepatitis C Reveals the Etiology of Ribavirin-Induced Hemolysis
Tetsuru Karasawa, Takafumi Saito, Yoshiyuki Ueno, Masahiro Sugimoto, Tomoyoshi Soga
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1575-1577. doi:10.7150/ijms.6436
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]