Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 20 (11); 2023

Research Papers

Graphic abstract

22q11.2 Deletion Syndrome in Taiwan: Clinical Presentation and Immune System Status of Patients
Chung-Lin Lee, Shan-Miao Lin, Ming-Ren Chen, Chih-Kuang Chuang, Huei-Ching Chiu, Yuan-Rong Tu, Yun-Ting Lo, Ya-Hui Chang, Hsiang-Yu Lin, Shuan-Pei Lin
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(11): 1377-1385. doi:10.7150/ijms.86773
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Pen Yan Jing Tablets Alleviates Pelvic Inflammatory Disease by Inhibiting Akt/NF-κB Pathway
Ping Tang, Qi Ding, Juan Lin, Xinrong Yang, Yiting Wang, Fangle Liu, Yuying Zheng, Liuqing Lin, Deqin Wang, Baoqin Lin
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(11): 1386-1398. doi:10.7150/ijms.87433
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Prognostic value and immunological roles of GPX3 in gastric cancer
Qijin He, Na Chen, Xu Wang, Ping Li, Limin Liu, Zheng Rong, Wentian Liu, Kui Jiang, Jingwen Zhao
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(11): 1399-1416. doi:10.7150/ijms.85253
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

U-shaped association between triglyceride and risk of incident diabetes in normoglycemic males with NAFLD: A population-base cohort study
Xuemei Xie, Jixiang Liao, Chenghu Huang, Xiaowei Li, Qiuli Cao, Lijuan Kong, Takuro Okamura, Yoshitaka Hashimoto, Akihiro Obora, Takao Kojima, Michiaki Fukui, Masahide Hamaguchi, Zuojie Luo, Yingfen Qin, Xinghuan Liang, Xiuping Xuan
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(11): 1417-1424. doi:10.7150/ijms.83371
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

STARD12/14 are diagnostic and prognostic biomarkers of lung adenocarcinoma associated with epigenetic regulation, immune infiltration and ferroptosis
Wen-Di Zhang, Dong-Mei Hu, Zhuang-E Shi, Qing-Xiang Wang, Meng-Yu Zhang, Jian-Yu Liu, Xiu-Li Ji, Yi-Qing Qu
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(11): 1427-1447. doi:10.7150/ijms.84566
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Tight Junction Protein 1 Suppresses Kidney Renal Clear Cell Carcinoma Cells Proliferation by Inducing Autophagy
Miao Li, Di-Sheng Zhou, Xin-Rong Shao, Sze-Hoi Chan, Zhao-Xia Dong, Xue-Qi Liu, Shu-Na Chen, Lin Qi, Luis Velasquez Zarate, Xiao-Mei Wang, Xin Du, Xing-Ding Zhang
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(11): 1448-1459. doi:10.7150/ijms.81065
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Dasatinib regulates the proliferation and osteogenic differentiation of PDLSCs through Erk and EID3 signals
Linglu Jia, Yafei Zhang, Shaoqing Sun, Xingyao Hao, Yong Wen
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(11): 1460-1468. doi:10.7150/ijms.87089
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

The Protective Effects of Eicosapentaenoic Acid for Stress-induced Accelerated Senescence in Vascular Endothelial Cells
Min Jeong Kwon, Hye Sook Jung, Seon Mee Kang, Soon Hee Lee, Jeong Hyun Park
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(11): 1479-1491. doi:10.7150/ijms.85224
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

The obesity paradox in Japanese COVID-19 patients
Junichi Yoshida, Kaoru Setoguchi, Kenichiro Shiraishi, Tetsuya Kikuchi, Masao Tanaka
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(11): 1508-1512. doi:10.7150/ijms.86933
[Abstract] [Full text] [PDF]

Reviews

Graphic abstract

Research Progress of Exosomal Non-Coding RNAs in Cardiac Remodeling
Yang Liu, Xing Lyu, Shengyu Tan, Xiangyu Zhang
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(11): 1469-1478. doi:10.7150/ijms.83808
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Human umbilical cord mesenchymal stem cells in diabetes mellitus and its complications: applications and research advances
Luyao Li, Jicui Li, Haifei Guan, Hisashi Oishi, Satoru Takahashi, Chuan Zhang
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(11): 1492-1507. doi:10.7150/ijms.87472
[Abstract] [Full text] [PDF]

Erratum

Trehalose inhibits H2O2-induced autophagic death in dopaminergic SH-SY5Y cells via mitigation of ROS-dependent endoplasmic reticulum stress and AMPK activation: Erratum
Zhijie Gao, Helei Wang, Bo Zhang, Xuemei Wu, Yanfeng Zhang, Pengfei Ge, Guangfan Chi, Jianmin Liang
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(11): 1425-1426. doi:10.7150/ijms.89278
[Abstract] [Full text] [PDF]