Issue cover v20i3

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 20 (3); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Robot-assisted versus conventional laparoscopic radical hysterectomy in cervical cancer stage IB1
Sang Il Kim, Ji Geun Yoo, Sung Jong Lee, Dong Choon Park, Joo Hee Yoon
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(3): 287-291. doi:10.7150/ijms.79830
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Cardiovascular and lipid-lowering effects of a marine lipoprotein extract in a high-fat diet-induced obesity mouse model
Iván Carrera, Lola Corzo, Vinogran Naidoo, Olaia Martínez-Iglesias, Ramón Cacabelos
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(3): 292-306. doi:10.7150/ijms.80727
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Nicotinamide mononucleotides alleviated neurological impairment via anti-neuroinflammation in traumatic brain injury
Xiaolu Zhu, Jin Cheng, Jiangtao Yu, Ruining Liu, Haoli Ma, Yan Zhao
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(3): 307-317. doi:10.7150/ijms.80942
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

S100A11 Promotes Metastasis via AKT and ERK Signaling Pathways and Has a Diagnostic Role in Hepatocellular Carcinoma
Mei Zheng, Huan Meng, Yunhui Li, Jingren Shi, Ying Han, Changxu Zhao, Jin Chen, Jinyu Han, Jing Liang, Yuan Chen, Qiqi Liu, Yajie Wang
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(3): 318-328. doi:10.7150/ijms.80503
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Qinggan Huoxue Recipe attenuates Alcoholic Liver Disease by suppressing PI3K/AKT signaling pathway based on network pharmacology
Junmin Wang, Yifei Lu, Caiyun Zhang, Shuxia Tian, Hongjiao Xiang, Peilun Ding, Junming Chen, Guang Ji, Tao Wu
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(3): 346-358. doi:10.7150/ijms.80329
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Significant impact of body mass index on the relationship between increased white blood cell count and new-onset diabetes
Chieh-Yu Hsieh, Wen-Hsien Lee, Yi-Hsueh Liu, Chun-Chi Lu, Szu-Chia Chen, Ho-Ming Su
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(3): 359-365. doi:10.7150/ijms.80207
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Denervation Atrophy of Skeletal Muscle is Not Influenced by Numb Levels in Mice
Abdurrahman Aslan, Lauren Harlow, Xin-Hua Liu, Rita De Gasperi, William A. Bauman, Marco Brotto, Christopher P Cardozo
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(3): 376-384. doi:10.7150/ijms.77603
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Liver Injury in Patients with COVID-19: A Retrospective Study
Yun Feng, Yaping Liu, Qian Zhao, Jiao Zhu, Xiaona Kang, Chen Mi, Peijie Li, Weizhi Li, Guifang Lu, Ai Jia, Shuixiang He, Hongxia Li
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(3): 385-391. doi:10.7150/ijms.81214
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

IL-27 deficiency inhibits proliferation and invasion of trophoblasts via the SFRP2/Wnt/β-catenin pathway in fetal growth restriction
Xin-Yan Zhang, Xue-Yun Qin, Hui-Hui Shen, Ke-Tong Liu, Cheng-Jie Wang, Ting Peng, Jiang-Nan Wu, Shi-Min Zhao, Ming-Qing Li
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(3): 392-405. doi:10.7150/ijms.80684
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Exogenous Lipoxin A4 attenuates IL4-induced Mucin Expression in Human Airway Epithelial Cells
Eun-Hye Seo, Seung Hyun Lee, Bo Yoon Choi, Chung-Sik Oh, Jin Kook Kim
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(3): 406-414. doi:10.7150/ijms.79525
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Bioinformatics-based analysis of the roles of sex hormone receptors in endometriosis development
Xiaoling Zhao, Weimin Kong, Chunxiao Zhou, Boer Deng, He Zhang, Huimin Guo, Shuning Chen, Zhendong Pan
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(3): 415-428. doi:10.7150/ijms.79516
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Videofluoroscopy dysphagia severity scale is predictive of subsequent remote pneumonia in dysphagia patients
Poyin Huang, Yi-Chiung Hsu, Chien-Hsun Li, Sun-Wung Hsieh, Kuo-Wei Lee, Kun-Han Wu, Wen-Ching Chen, Chung-Wei Lin, Chun-Hung Chen
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(3): 429-436. doi:10.7150/ijms.76448
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Genomic Fingerprint Associated with Familial Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Review
Dongyan Ding, Rong Gao, Qianfei Xue, Rumei Luan, Junling Yang
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(3): 329-345. doi:10.7150/ijms.80358
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Role of Obesity in Female Reproduction
Wei Yong, Jiajia Wang, Yan Leng, Lijie Li, Han Wang
Int. J. Med. Sci. 2023; 20(3): 366-375. doi:10.7150/ijms.80189
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]