Issue cover v12i7

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 12 (7); 2015

Research Paper

Compliance Index, a Marker of Peripheral Arterial Stiffness, may Predict Renal Function Decline in Patients with Chronic Kidney Disease
Te-Hui Kuo, Deng-Chi Yang, Wei-Hung Lin, Chin-Chung Tseng, Ju-Yi Chen, Chin-Shan Ho, Meng-Fu Cheng, Wei-Chuan Tsai, Ming-Cheng Wang
Int. J. Med. Sci. 2015; 12(7): 530-537. doi:10.7150/ijms.12164
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Investigation of Somatic NKX2-5 Mutations in Chinese Children with Congenital Heart Disease
Jiayi Zheng, Fen Li, Jinfen Liu, Zhiwei Xu, Haibo Zhang, Qihua Fu, Jian Wang, Kun Sun
Int. J. Med. Sci. 2015; 12(7): 538-543. doi:10.7150/ijms.11700
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Cytological Kinetics of Periodontal Ligament in an Experimental Occlusal Trauma Model
Tatsuo Takaya, Hiroaki Mimura, Saeka Matsuda, Keisuke Nakano, Hidetsugu Tsujigiwa, Mihoko Tomida, Norimasa Okafuji, Takeo Fujii, Toshiyuki Kawakami
Int. J. Med. Sci. 2015; 12(7): 544-551. doi:10.7150/ijms.12217
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Depressed Systemic Arterial Compliance is Associated with the Severity of Heart Failure Symptoms in Moderate-to-Severe Aortic Stenosis: a Cross-Sectional Retrospective Study
Olga Kruszelnicka, Mark Chmiela, Beata Bobrowska, Jolanta Świerszcz, Seetha Bhagavatula, Jacek Bednarek, Andrzej Surdacki, Jadwiga Nessler, Tomasz Hryniewiecki
Int. J. Med. Sci. 2015; 12(7): 552-558. doi:10.7150/ijms.12262
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Etomidate Anesthesia during ERCP Caused More Stable Haemodynamic Responses Compared with Propofol: A Randomized Clinical Trial
Jin-Chao Song, Zhi-Jie Lu, Ying-Fu Jiao, Bin Yang, Hao Gao, Jinmin Zhang, Wei-Feng Yu
Int. J. Med. Sci. 2015; 12(7): 559-565. doi:10.7150/ijms.11521
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Serum UCH-L1 as a Novel Biomarker to Predict Neuronal Apoptosis Following Deep Hypothermic Circulatory Arrest
Ya-Ping Zhang, Yao-Bin Zhu, Dayue Darrel Duan, Xiang-Ming Fan, Yan He, Jun-Wu Su, Ying-Long Liu
Int. J. Med. Sci. 2015; 12(7): 576-582. doi:10.7150/ijms.12111
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Effects of Remifentanil Preconditioning on Osteoblasts under Hypoxia-Reoxygenation Condition
Seung-Wan Baik, Bong-Soo Park, Yong-Ho Kim, Yong-Deok Kim, Cheul-Hong Kim, Ji-Young Yoon, Ji-Uk Yoon
Int. J. Med. Sci. 2015; 12(7): 583-589. doi:10.7150/ijms.11839
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Dysregulated Serum MicroRNA Expression Profile and Potential Biomarkers in Hepatitis C Virus-infected Patients
Shaobo Zhang, Xiaoxi Ouyang, Xin Jiang, Dayong Gu, Yulong Lin, S.K. Kong, Weidong Xie
Int. J. Med. Sci. 2015; 12(7): 590-598. doi:10.7150/ijms.11525
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Incidence and Risk Factors of Acute Kidney Injury after Radical Cystectomy: Importance of Preoperative Serum Uric Acid Level
Kyoung-Woon Joung, Seong-Soo Choi, Yu-Gyeong Kong, Jihion Yu, Jinwook Lim, Jai-Hyun Hwang, Young-Kug Kim
Int. J. Med. Sci. 2015; 12(7): 599-604. doi:10.7150/ijms.12106
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Lifestyle and Risk of Hypertension: Follow-Up of a Young Pre-Hypertensive Cohort
Yao Lu, Minggen Lu, Haijiang Dai, Pinting Yang, Julie Smith-Gagen, Rujia Miao, Hua Zhong, Ruifang Chen, Xing Liu, Zhijun Huang, Hong Yuan
Int. J. Med. Sci. 2015; 12(7): 605-612. doi:10.7150/ijms.12446
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Research Progress of Moyamoya Disease in Children
Jianmin Piao, Wei Wu, Zhongxi Yang, Jinlu Yu
Int. J. Med. Sci. 2015; 12(7): 566-575. doi:10.7150/ijms.11719
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]