Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 11 (3); 2014

Research Paper

The Antinociceptive Effect of Dexmedetomidine Modulates Spleen Cell Immunity in Mice
Yeon Jang, Mi-Young Yeom, Eun-Sun Kang, Ji-Won Kang, Ho-Kyung Song
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(3): 226-233. doi:10.7150/ijms.7897
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Three-dimensional Ultrasound Appearance of Pelvic Floor in Nulliparous Women and Postpartum Women One Week after Their First Delivery
Feifei Liu, Lian Xu, Tao Ying, Junjia Tao, Bing Hu
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(3): 234-239. doi:10.7150/ijms.7384
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

NLS-RARα Promotes Proliferation and Inhibits Differentiation in HL-60 Cells
Xiu-Xiu Hu, Liang Zhong, Xi Zhang, Yuan-Mei Gao, Bei-Zhong Liu
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(3): 247-254. doi:10.7150/ijms.6518
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Effect of Hemoperfusion Using Polymyxin B-immobilized Fibers on Acute Lung Injury in a Rat Sepsis Model
Toshiaki Iba, Isao Nagaoka, Atsushi Yamada, Masataka Nagayama, Takahiro Miki
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(3): 255-261. doi:10.7150/ijms.6276
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Up-regulated FHL1 Expression Maybe Involved in the Prognosis of Hirschsprung's Disease
Li-Li Wang, Hui Gu, Yang Fan, Yi Zhang, Di Wu, Jia-Ning Miao, Tian-Chu Huang, Hui Li, Zheng-Wei Yuan
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(3): 262-267. doi:10.7150/ijms.7287
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Role of overexpression of MACC1 and/or FAK in predicting prognosis of hepatocellular carcinoma after liver transplantation
Sheng Gao, Bing-Yi Lin, Zhe Yang, Zhi-Yun Zheng, Zhi-Kun Liu, Li-Ming Wu, Hai-Yang Xie, Lin Zhou, Shu-Sen Zheng
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(3): 268-275. doi:10.7150/ijms.7769
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Comparison of the Inhibitory Effect of Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) Agonist, Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM), Antiprogesterone on Myoma Cell Proliferation In Vitro
Youn-Jee Chung, Boah Chae, Se-Hyun Kwak, Jae-Yen Song, Ah-Won Lee, Hyun-Hee Jo, Young-Ok Lew, Jang-Heub Kim, Mee-Ran Kim
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(3): 276-281. doi:10.7150/ijms.7627
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Protective Effect of Quercetin against Oxidative Stress and Brain Edema in an Experimental Rat Model of Subarachnoid Hemorrhage
Yu-shu Dong, Ju-lei Wang, Da-yun Feng, Huai-zhou Qin, Hua Wen, Zhong-min Yin, Guo-dong Gao, Chuan Li
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(3): 282-290. doi:10.7150/ijms.7634
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The perception of the Illness with Subsequent Outcome Measure in More Favorable in Continuos Peritoneal Dialysis vs Hemodialysis in the Framework of Appraisal Model of Stress
Zbigniew Nowak, Krzysztof Laudański
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(3): 291-297. doi:10.7150/ijms.5431
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Effects of ECM Protein Mimetics on Adhesion and Proliferation of Chorion Derived Mesenchymal Stem Cells
Ji-Hyun Kim, Dong Wook Jekarl, Myungshin Kim, Eun-Jee Oh, Yonggoo Kim, In Yang Park, Jong Chul Shin
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(3): 298-308. doi:10.7150/ijms.6672
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Short Research Communication

Chymase Activities and Survival in Endotoxin-Induced Human Chymase Transgenic Mice
Kazi Rafiq, Yu-Yan Fan, Shamshad J. Sherajee, Yoshimasa Takahashi, Junji Matsuura, Naoki Hase, Hirohito Mori, Daisuke Nakano, Hideki Kobara, Hirofumi Hitomi, Tsutomu Masaki, Hidenori Urata, Akira Nishiyama
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(3): 222-225. doi:10.7150/ijms.7382
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Stromal Cell-derived Factor-1 and its Receptor CXCR4 are Upregulated Expression in Degenerated Intervertebral Discs
Hua Zhang, Li Zhang, Linwei Chen, Wanli Li, Fangcai Li, Qixin Chen
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(3): 240-245. doi:10.7150/ijms.7489
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Erratum

Retraction: Cadmium Induced Cell Apoptosis, DNA Damage, Decreased DNA Repair Capacity, and Genomic Instability during Malignant Transformation of Human Bronchial Epithelial Cells
Zhiheng Zhou, Caixia Wang, Haibai Liu, Qinhai Huang, Min Wang, Yixiong Lei
Int. J. Med. Sci. 2014; 11(3): 246. doi:10.7150/ijms.8533
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]