Issue cover v16i10

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 16 (10); 2019

Research Papers

Circulating Osteoprotegerin Levels Independently Predict All-cause Mortality in Patients with Chronic Kidney Disease: a Meta-analysis
Qing-xiu Huang, Jian-bo Li, Xiao-wen Huang, Lan-ping Jiang, Lin Huang, Hai-wen An, Wen-qin Yang, Jie Pang, Yan-lin Li, Feng-xian Huang
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(10): 1328-1337. doi:10.7150/ijms.34274
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Investigating Novel Genes Potentially Involved in Endometrial Adenocarcinoma using Next-Generation Sequencing and Bioinformatic Approaches
Feng-Hsiang Tang, Wei-An Chang, Eing-Mei Tsai, Ming-Ju Tsai, Po-Lin Kuo
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(10): 1338-1348. doi:10.7150/ijms.38219
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Comparison of adhesion prevention capabilities of the modified starch powder-based medical devices 4DryField® PH and Arista™ AH in the Optimized Peritoneal Adhesion Model
Daniel Poehnert, Lavinia Neubert, Juergen Klempnauer, Paul Borchert, Danny Jonigk, Markus Winny
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(10): 1350-1355. doi:10.7150/ijms.33277
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Identifying circRNA-associated-ceRNA networks in retinal neovascularization in mice
Manjing Cao, Lusi Zhang, Jiang-Hui Wang, Huilan Zeng, Yingqian Peng, Jingling Zou, Jingming Shi, Liwei Zhang, Yun Li, Shigeo Yoshida, Luosheng Tang, Yedi Zhou
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(10): 1356-1365. doi:10.7150/ijms.35149
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Efficacy of Ahmed Glaucoma Valve Implantation on Neovascular Glaucoma
Zhan Xie, Hai Liu, Mulong Du, Min Zhu, Sean Tighe, Xue Chen, Zhilan Yuan, Hong Sun
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(10): 1371-1376. doi:10.7150/ijms.35267
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

VEGF-C Gene Polymorphisms Increase Susceptibility to Rheumatoid Arthritis
Chengqian Dai, Shu-Jui Kuo, Sung-Lin Hu, Chun-Hao Tsai, Yuan-Li Huang, Chien-Chung Huang, Lihong Wang, Guohong Xu, Chen-Ming Su, Chih-Hsin Tang
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(10): 1397-1403. doi:10.7150/ijms.34659
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Knockdown of NSD2 Suppresses Renal Cell Carcinoma Metastasis by Inhibiting Epithelial-Mesenchymal Transition
Xu Han, Lianhua Piao, Xiaofeng Yuan, Luhui Wang, Zhiwei Liu, Xiaozhou He
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(10): 1404-1411. doi:10.7150/ijms.36128
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Short Research Communication

Superinfection of hepatitis A virus in hepatocytes infected with hepatitis B virus
Nan Nwe Win, Tatsuo Kanda, Masahiro Ogawa, Shingo Nakamoto, Yuki Haga, Reina Sasaki, Masato Nakamura, Shuang Wu, Naoki Matsumoto, Shunichi Matsuoka, Naoya Kato, Hiroshi Shirasawa, Osamu Yokosuka, Hiroaki Okamoto, Mitsuhiko Moriyama
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(10): 1366-1370. doi:10.7150/ijms.32795
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Distinct gene expression characteristics in epithelial cell-Porphyromonas gingivalis interactions by integrating transcriptome analyses
Dongmei Zhang, Jingya Hou, Yun Wu, Yanqing Liu, Rong Li, Tong Xu, Junchao Liu, Yaping Pan
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(10): 1320-1327. doi:10.7150/ijms.33728
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Clinical importance of the superficial temporal artery in neurovascular diseases: A PRISMA-compliant systematic review
Kun Hou, Yunbao Guo, Kan Xu, Jinlu Yu
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(10): 1377-1385. doi:10.7150/ijms.36698
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Potential for therapeutic use of hydrogen sulfide in oxidative stress-induced neurodegenerative diseases
Rubaiya Tabassum, Na Young Jeong
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(10): 1386-1396. doi:10.7150/ijms.36516
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Erratum

Erratum - A Novel Model for Studying Voltage-Gated Ion Channel Gene Expression during Reversible Ischemic Stroke
Yun-Shen Tai, Shih-Chieh Yang, Yi-Chun Hsieh, Yaw-Bin Huang, Pao-Chu Wu, Ming-Jun Tsai, Yi-Hung Tsai, Ming-Wei Lin
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(10): 1349. doi:10.7150/ijms.39498
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]