Issue cover v14i4

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 14 (4); 2017

Research Paper

Presentation of a method at the Exploration Stage according to IDEAL: Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) under local infiltrative anesthesia is a feasible and effective method - retrospective analysis of 439 patients
Thorsten H. Ecke, Dimitri Barski, Guido Weingart, Carsten Lange, Steffen Hallmann, Jürgen Ruttloff, Friedhelm Wawroschek, Holger Gerullis
Int. J. Med. Sci. 2017; 14(4): 302-309. doi:10.7150/ijms.17963
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Bladder Reconstruction with Human Amniotic Membrane in a Xenograft Rat Model: A Preclinical Study
Dimitri Barski, Holger Gerullis, Thorsten Ecke, Jin Yang, Gabriella Varga, Mihaly Boros, Isabel Pintelon, Jean-Pierre Timmermans, Thomas Otto
Int. J. Med. Sci. 2017; 14(4): 310-318. doi:10.7150/ijms.18127
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

TBX20 loss-of-function mutation responsible for familial tetralogy of Fallot or sporadic persistent truncus arteriosus
Ri-Tai Huang, Juan Wang, Song Xue, Xing-Biao Qiu, Hong-Yu Shi, Ruo-Gu Li, Xin-Kai Qu, Xiao-Xiao Yang, Hua Liu, Ning Li, Yan-Jie Li, Ying-Jia Xu, Yi-Qing Yang
Int. J. Med. Sci. 2017; 14(4): 323-332. doi:10.7150/ijms.17834
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

GSK-3β as a target for protection against transient cerebral ischemia
Wei Wang, Mingchang Li, Yuefei Wang, Zhongyu Wang, Wei Zhang, Fangxia Guan, Qianxue Chen, Jian Wang
Int. J. Med. Sci. 2017; 14(4): 333-339. doi:10.7150/ijms.17514
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Recombinant AAV8-mediated intrastriatal gene delivery of CDNF protects rats against methamphetamine neurotoxicity
Lizheng Wang, Zixuan Wang, Xiaoyu Xu, Rui Zhu, Jinpeng Bi, Wenmo Liu, Xinyao Feng, Hui Wu, Haihong Zhang, Jiaxin Wu, Wei Kong, Bin Yu, Xianghui Yu
Int. J. Med. Sci. 2017; 14(4): 340-347. doi:10.7150/ijms.18623
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Maternal Active Mastication during Prenatal Stress Ameliorates Prenatal Stress-Induced Lower Bone Mass in Adult Mouse Offspring
Kagaku Azuma, Minori Ogura, Hiroko Kondo, Ayumi Suzuki, Sakurako Hayashi, Mitsuo Iinuma, Minoru Onozuka, Kin-ya Kubo
Int. J. Med. Sci. 2017; 14(4): 348-355. doi:10.7150/ijms.18298
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Effects and Mechanism of YK-4-279 in Combination with Docetaxel on Prostate Cancer
Lin Yu, Xiaofeng Wu, Min Chen, Huarong Huang, Yan He, Huaqian Wang, Dongli Li, Zhiyun Du, Kun Zhang, Susan Goodin, Xi Zheng
Int. J. Med. Sci. 2017; 14(4): 356-366. doi:10.7150/ijms.18382
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

In vivo application of Granulocyte-Macrophage Colony-stimulating Factor enhances postoperative qualitative monocytic function
Gunnar Lachmann, Johannes Kurth, Clarissa von Haefen, Fatima Yuerek, Klaus-Dieter Wernecke, Claudia Spies
Int. J. Med. Sci. 2017; 14(4): 367-375. doi:10.7150/ijms.18288
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

New Optimal Needle Entry Angle for Cervical Transforaminal Epidural Steroid Injections: A Retrospective Study
Myong-Hwan Karm, Jun Young Park, Doo Hwan Kim, Hyun-Seok Cho, Jae-Young Lee, Koo Kwon, Jeong Hun Suh
Int. J. Med. Sci. 2017; 14(4): 376-381. doi:10.7150/ijms.17112
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

TGF-β Stimulates Endochondral Differentiation after Denervation
Ye Li, Austin Y Tian, Jennifer Ophene, Mason Y Tian, Zhenjiang Yao, Sidong Chen, Hongwei Li, Xiaoyan Sun, Hongyan Du
Int. J. Med. Sci. 2017; 14(4): 382-389. doi:10.7150/ijms.17364
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Short Research Communication

Parkinson's disease might increase the risk of cerebral ischemic lesions
In-Uk Song, Ji-Eun Lee, Do-Young Kwon, Jeong-Ho Park, Hyeo-Il Ma
Int. J. Med. Sci. 2017; 14(4): 319-322. doi:10.7150/ijms.18025
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Current status of the treatment of blood blister-like aneurysms of the supraclinoid internal carotid artery: A review
Tiefeng Ji, Yunbao Guo, Xiuying Huang, Baofeng Xu, Kan Xu, Jinlu Yu
Int. J. Med. Sci. 2017; 14(4): 390-402. doi:10.7150/ijms.17979
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]